Privacyverklaring van E. Groenman-Warmelink Vertalingen


Over mij

Ik ben Elsa Warmelink, werkzaam bij E. Groenman-Warmelink Vertalingen, en ik stel alles in het werk om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega's en leveranciers te behouden. In deze privacyverklaring staat wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, wat de voorwaarden zijn waaronder ik ze aan anderen bekendmaak en hoe ik de gegevens beveilig.

U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. Ik ben per post te bereiken op onderstaand adres en telefonisch of per e-mail via onderstaande telefoonnummers en e-mailadressen.

 

Privacy van de website

Cookies

Net als de meeste websites gebruikt mijn website cookies om gegevens te verzamelen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer (pc, smartphone of tablet) worden geplaatst tijdens het browsen. Ze leggen vast wanneer uw computer de website bezoekt en welke pagina’s bekeken worden. De cookies worden niet gebruikt om uw naam, adres of andere contactgegevens te verzamelen en vast te leggen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen.


Google Analytics

Als iemand https://www.elsagroenmanwarmelink.nl/ bezoekt, verzamelt Google Analytics standaardgegevens, zoals het aantal bezoekers, de geografische herkomst van bezoekers (geen plaatsen, maar landen), het aantal keren dat bepaalde pagina’s zijn bezocht, het soort computer dat daarvoor gebruikt is (desktop, smartphone of tablet) en de ‘verkeersbronnen’ (sociale media, zoekmachines, direct verkeer of verwijzende websites). Google noch ik probeert hierdoor achter de identiteit van bezoekers te komen.
Mijn internetpakket bevat een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat).


Elementen uit sociale media

Deze website kan ook elementen uit sociale media bevatten, zoals ‘Share’ of ‘Like'-knoppen. Als door gebruik daarvan gegevens worden verzameld, vallen die onder het privacybeleid van het desbetreffende socialemediaplatform, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook of Instagram.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega's

Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens voor het opstellen van offertes, het leveren van vertaal-, tolk- of andere taaldiensten waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek uw persoonlijke informatie niet aan derde landen. De verzamelde persoonsgegevens kunnen inhouden: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer. In uitzonderlijke gevallen (bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten) kan ook uw geboortedatum of andere persoonlijke informatie bij mij bekend zijn.


De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u verzoekt of hebt verzocht of het treffen van de maatregelen die nodig zijn om aan dat verzoek te voldoen.

 

Wie krijgen uw persoonsgegevens nog meer?

Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, wordt die tekst geanonimiseerd, zodat de persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, zoals mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Gegevens met betrekking tot offertes worden een half jaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar gewist.


Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat ik voor u verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ik streef ernaar deze maatregelen te laten voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.

Datalekken

Mocht ik ontdekken dat er een datalek is geweest, dan laat ik u dat binnen 48 uur weten. Na mijn melding beoordeelt u of u het datalek moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik doe dit zelf niet, omdat u verantwoordelijk bent voor de wettelijke verplichtingen in dit kader.

Uw recht op toegang tot uw gegevens

U hebt het recht de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek daartoe per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

 

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of in het land waar u woont.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018 en zal indien nodig worden herzien.